Latest Articles

Sunday, 18 October 2015

Cógaisíocht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh

Cógaisíocht i gColáiste na hOllscoile Chorcaigh

Dia duit a leitheoirí! Conas átá sibh?

Ní raibh mé ábalta aon rud a scriobh ar feadh cupla mí, ba cheart go roinnfinn píosa nuacht libh. D'éirigh mé áit a fháil i gCógaisíocht i gColáiste na hOllscoile Corcaigh i mí Lunasa. Bhí athás do-inste orm níor cheap mé i milliún bliain go ngeobhainn Cógaisíocht ach ar aon nós chun a bheith firínneach libh táim ar scamall a naoi anois. Bainim an-suailce as an gcúrsa go laethúil. Solathraíonn sé duaiseanna la i ndiaidh lae ach mar a deirtear 'Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht'. Chaith mé Méan Fómhair sort trína chéile ach anois táim ag iarriadh mo shaol a chur faoi smacht anois. Cúimhnigh mé an seachtain seo cáite go ndearna mé eagóir ar an mblag sin, mar sin shocraigh mé alt a scríobh ar shaol in Ollscoile agus an peirspictíocht átá agam.

An Foirgneamh Cavanagh
Taibhsítear dom go bhfuil na daoine i mo chúrsa thar cuimse tuisceanach agus oscailte. Cháith mé fluirse áma i meanscoil ag streachailt ar leibhéal sóisialta, mar sin bhí faitíos orm go hollmhór. Cad a cheapann daoine nuair a bhuailigh mé iad? Cad a déarfiadh mé dóibh? Ach ní féidir é a shéanadh ach go bhfuil siad go hálainn ar fad. Caitear liom mar chara fiú ar an gcéad lá. Ní duine thar a bheith sóisialta mé ach fós ní fhagaim ar an leathtaobh. I meanscoile tá sort grupaí ann, agus ba cheart go bhfágfá tú i do ghrupa. Áfach níl Coláiste mar an gcéanna. Is clann muid. Cuireanna na daoine i mo chúrsa muinín orm gur roghnaigh mé an cúrsa ceart gan cheist ar bith!


Anuas ar sin caithfidh mé a adhmháil gur campus stairiúil agus pictiúrtha é, agus bainim an-sult as an saoirse a thógann coláiste dom. Is athrá ó bhonn é mar tá iliomaid deiseanna agus roghanna agat. Deanaim mo dhícheall chun staidéar a dhéanamh nuair átá ám le spárail agam ach uaireanta téim on mbéalach ceart! Tá súil agam go néireoidh go geal liom ar aon nós. 

Go raibh míle a leitheoirí, do chara Eoin.

Sunday, 30 August 2015

Aclaíocht i seú bhliain: is gné thábhachtach í!

Aclaíocht i seú bhliain: is gné thábhachtach í!


D'fhoglaim mé an ceacht sin i dtriú bhliain, muna ndéanann tú go leor aclaíocht fulaingíonn tú go huafasach. Bhí cómhra againn i nGaeilge luan amhain in Eanáir faoin abhár conspóideach. Chuir mo mhuinteoir ceist orainn 'An bhfuil rún athbhliana agaibh?'. De gnáth ní thugaim cíos cás nó cathú ar an saghas sort sin. Áfach gheall mé go nglacfaidh mé páirt i spórt níos mó i seú bhliain. As sin amach chuaigh mé ag rith nó ag rothaíocht chun strús a laghdú. Níl aon dul as an bhfíric go raibh sé thar cuimse dom. Bhain mé an tairbhe gan cheist ar bith, laghdaíonn sé strús agus thug sé ealú ó bhrú na hArdteistiméireachta. Déarfainn go mbéidh sé riachtanach go gcaitheann tú am luachmhar amuigh faoin aer úr. Mar a deirtear 'Ní bhíonn an rath ach mar a mbíonn an smacht'.

Do chara, Eoin

Saturday, 15 August 2015

An Coras Oideachais

An Coras Oideachais 


Tá seanfhocal ann a déir 'Nach lia duine ná tuairim' Nach bhfuil dluthbhaint ag an seanfhocal sin agus ár gCoras Oideachais? Déarfainn go bhfuil déagoirí ciaptha, cráite agus céasta sa tír seo, agus cé a thógfadh orthu é sin? Taibhsítear dom go bhfuil sós ag teastáil uaidh go prainneach ón gcuraclam teoranta sola rachaidh cursaí in olcas.

Ar dtús, caithfidh mé a rá gur coras teoranta é, i láthar na huaire táimid in adharca a chéile. Taibhsítear dom go bhfuil béim tubaisteach ar chuimhne. Is traidisiún seanbhunaite é. Feictear an fhadhb thuasluaite i nGaeilge agus i Mata, go sonrach sna sraitheanna pictiurí agus sna teoirimí. Maraíonn na sraitheanna spontáineacht na teanga. Tá na muinteoirí ag iarraidh suim a chruthú i nGaeilge, agus tá na daltaí ag iarraidh leathnach tar eís leathnaigh a fhoghlaim. I ndairíre ní dheanann siad aon mhaitheas. Rinné mé dearmad ar na sraitheanna an soícind a chriochnaigh mé mo scrudu cainte. Dearfainn gur cur amú ama iad. Ní mheallann siad daltaí chun na hábhair. Is rud nadurtha í an Gaeilge, tá sí go smior na gcnámh ionainn. Togann sí ama. Is fiú níos mo Gaeilge laethúil a chur i bhfeidhm sa churaclam. Mar a deir an file Seán Ó Ríordán ' Fill arís ar do chuid' Is cuid dár cúltur, ár n-oidhreacht agus ár bhfeiniúlacht í an Ghaeilge. Níl aon dul as an bhfiric go bhfuil ár gCoras Oideachais ag déanamh éagoir ar an teanga. Cibé ar bith, molaim na scoileanna in Eirinn níos mo beime a chur ar Ghaeilge comhráiteach.

Mar is eol do chach, cuireann na focail measanú leanúnach creathán trí gach uile dhuine sa tír. Feictear agus cloistear an briatharchath fíochmhar sna méain chumarsaide la i ndiaidh lae. Creidim go bhfuil plé oscailte ag teastáile, plé ina n-eistfear le guth uile dhuine. De reir mar a fheicimse tá athrú ó bhonn ag teastáil ar an gCoras Oideachais ach go speisialta coras na pointí. Tosnaíonn sé ag treabhadh na bpairceanna ceannann céanna arís agus arís eile go dtí go bhfuil sé treafá chun bais acu. Braitheanna cuid shuntasach dár saol ar chupla seachtain. Má bhuailtear tinn mé, caillfidh mé gach rud. Samhlaítear dom go gcealóidh measanú leanúnach brú na hArdteiste. Aontáim leis na muinteoirí freisin, ba cheart go gceartófar na scripteanna taobh thiar den scoil. Ní foláir dúinn neodracht a chur san aireamh. Is docha gur céim eiseamláireach é measanú leanúnach ar an mbóthar ceart gan cheist ar bith.

Ar an dea-uair solathraíonn an coras oideachais ilíomaid deiseanna ar dhaltaí seachas imeachtaí ar an gcuraclam. Ar leibhéal pearsanta bhain mé an-suailce as Idirbhliain. Gan amhras muna ndéanann tú do dhícheall, is cur amú ama í. Caithfidh tú gach seans a thapú. Is liosta le háireamh iad na deiseanna, cuir i gcás, mion comhlacht, an seo, an mhalartú Fraincise agus an gcreidfea taithí oibre? Tá gné practiciúil ag caint leis an Idirbhliain gan amhras. Fuair mé taithí luachmhar ar shaol na hoibre. A leitheoir, chun a bheith fírinneach leat ní dhearna an seachtain sa bhunscoil aitiúil aon rud dom. A luaite is a shroich mé níor stop na paistí ag screadach in ard a gcinn is a ngutha, bhí mé bodhar ag an torann! Caithfidh mé a adhmháil ní bheinn i mo mhuinteoir den scoth. Ina theannta sin leathnaigh Idirbhliain m'aigne nuair a ghlac mé pairt sa mhalartú Frainicise, ní dheanfaidh mé dearmad ar an seachtain sin go deo. Cuimhním maidin amhain, chuir mé ceist ar mo phartnéir Fraincise an raibh mé abalta  cith a thógail? An gcreidfea go bhfuair mé buicéad? Baineadh siar asam. Bhain mé an-sult as an mbóthar abhaile gan dabht. D'fhéadfaí a rá go bhfuil míbhuntáistí agus buntaistí ag baint leis an mbliain sin. Ar an mórgóir cruthaíonn sí cuimhní dodhearmadta.

Faoi dheireadh, de reir mar a fheicimse is fiú níos mó béime a chur ar ghníomhíochtaí taobh thiar den churaclam. Ba cheart go mbeimis ag misniú fás agus forbairt péarsanta i ngach scoláire. Tá níos mó tuillte ag daoine óga seachas gráid ar phíosa páipéir. Caithfimid cumas, díograis agus iarracht an dalta a chur san aireamh. Ní foláir duinn droim láimhe a thabhairt don gcoras oideachais teoranta. Nach bhfuil slí difriúi ag gach duine? Mar a deir an seanfhocal 'Is iomaí slí le muc a mharú seachas é a thactadh'.


Thursday, 13 August 2015

Meidhréis

Meidhréis

Dia duit a leitheoirí, conas átá sibh?

Mar is eol do chach, fuair na daltaí in Eirinn a dtorthaí inné agus bhí mé sa ghrupa sin. Bhraith mé thar cuimse neirbhíseach ar feadh cupla seachtain, bhí tromluí agam gach oíche gan locht. Chuaigh tríd mo fhreagraí i m'intinn gan stad gan staonadh. Chéas mé fein go simplí! 

Inné dúisigh mé ag cur allais, dearfainn go raibh cuma lofa orm. Thiomáin mé go dtí Cionn tSáile le mo mham agus ní dúradh focal idir an béirt againn. Smaoinigh mé faoi gach abairt, fiú gach focal a scríobh mé i rith na scrúdú na hArdteistiméireachta agus chun a bheith fírinneach libh ní dóigh liom go ndearna mé mo dhícheall ar bith. Imríonn na scrúdu cleasa ar d'aigne agus thóg siad mo mhuinín asam. Mar shampla ní dheanfaidh mé dearmad ar an lá a fuair mé mo Theastas Sóisearach agus bhí díoma do-inste orm. Mar sin, nuair a fuair mé mo chludach thosaigh mé ag crith na himní. D'oscail mé mo chludach i m'aonar i ndorchla éigin. Tharraing mé an paipéar amach agus ar luas lasrach chonaic mé an grád A i aice leis an bhfocal Gaeilge agus phléasc mé amach ag caoineadh.


 Bhí náire orm ag insint an scéal seo anois ach sin mar a bhí sé. Tá cosúlacht ar an scéal gur duine thar a bheith mothúchánach mé! Bhraith mé chomh athás, cheap mé go bhpléascfadh mo chroí. Ciallaigh sé an domhan dom, chaith mé cuid suntásach dá scoil ag streachailt le Gaeilge. I bhfocal amhain bhraith mé meidhréis. D'athraigh gach rud nuair a thosaigh mé ag staidéar go  dian i gcuigú bhliain. Thug mo mhuinteoir tacaíocht, comhairle agus chuir sí brú orm chun feabhas a chur ar mo ghramadach agus is fiú gach noiméad a chaith mé ag cleachtadh agus ag caint as Gaeilge.

A mhuinteoir,  nílim abalta mo bhuíochas a leiriú go leor. Táim i bhfiacha go deo.

Do chara, Eoin.

Thursday, 23 July 2015

50 Aidiachtaí difriúla

50 Aidiachtaí difriúla

1. Anailíseach - Analytical
2. Brúidiúil - Brutal
3. Cneasta - Sincere
4. Coincréiteach - Concrete
5. Deisbhéalach - Witty
6. Dofhulaingthe - Unbearable
7. Doshéanta - Undeniable
8. Éilitheach - Demanding
9. Éagórach - Unjust
10. Ealaíonta - Artistic
11. Feidhmiúil - Functional
12. Furasta - Easy
13. Fileata - Poetic
14. Folláin - Wholesome
15. Gealgháireach - Radiant
16. Géarchúiseach - Acute
17. Geimhriúil - Wintry
18. Iargúlta - Isolated
19. Ildánach - Versatile
20. Imeallaithe - Marginalised 
21. Infheicthe - Visible
22. Lánchinnte - Certain
23. Lándáiríre - Serious
24. Lárnach - Central
25. Léannta - Learned
26. Líonmhar - Numerous
27. Lochtach - Faulty
28. Marbhánta - Lifeless 
29. Maslach - Abusive
30. Mioscaiseach - Spiteful
31. Mailíseach - Malicious
32. Naimhdeach - Hostile
33. Neamhchinnte - Uncertain 
34. Paradacsúil - Paradoxical 
35. Pléisiúrtha - Pleasurable 
36. Polaitiúil - Political 
37. Príbhléideach - Privileged 
38. Rábach - Bold
39. Radacach - Radical
40. Raidhsiúil - Abundant 
41. Réchúiseach - Easy-going
42. Rúnda - Mystical
43. Socair - Calm
44. Sócúlach - Comfortable
45. Sofaisticiúil - Sophisticated 
46. Sodhéanta - Easily done
47. Sothuigthe - Simple
48. Suaithinseach - Unusual
49. Suarach - Petty
50. Substaintiúil - Substantial 

Saturday, 18 July 2015

Aiste: An Reifreann ar Phósadh Comhghnéis; is ábhar conspoideach é

An Reifreann ar Phósadh Comhghnéis; is ábhar conspoideach é

Le hEoin O Mhuirtuile 17/5/2015


Tá seanfhocal ann a déir 'Dá fhad í an oíche, tagann an la'. An gcreidféa go bhfuil daoine inár ditr seo fós faoi choim na hoíche? Tá daoine homaighnéasacha ciaptha cráite agus céasta sa tir seo. Caitear leo mar shaoránaigh den dara grád. Nilimid siar sa chlochaois, ní foláir duinn an suíomh seo a athrú.

Ar an gcéad ful síos, má ghlactar leis an reifreann béidh daoine homaighnéasacha glactha sa sochaí níos mó ach go hairithe ar scoil. Gheobhaidh daoine óga an tseans a bheith oscailte. Éireoidh sé níos saoráidí do dhaoine óga ag tagtha amach. Ní doigh liom go bhfuil an suíomh thar moladh beirte ar scoil sa la átá inniu ann. Tá impleachtaí diultacha ag baint leis an bhfocal sin agus dúnmharú. Deirtear gur peacaigh iad. Ní rogha é agus deanann an saghas sin cainte dochair do-inste do dhaoine óga. Fulaingíonn siad go laethúil agus caithfidh siad iad féin a chumhdach. I ndáirire cén fath go bhfuilimid chomh gafa le gnéasclaonadh an duine sa triú milaois? Solathróidh an reifreann sin dea-shampla do dhaoine óga ó cheann ceann na tíre má ghlactar leis an reifreann. Tiocfaidh feabhas ar meabhair slainté na n-óg ar fud na tíre gan amhras.


Mar is eol do chach, cuireann and Eaglais Chaitliceach a ladar isteach sa bholscaireacht roimh an reifreann, Samhlaítear dom go bhfuil siad righin ina ndearcadh, ní thugann siad cíos cás nó cathú ar chearta sibhialta. Ní hionann Eireann inniu agus fiche bliain ó shin. Tógadh an cosc ar lanúin comhghnéis sa bhliain 1993. An gcreidféa i 1993 go raibh sé mídleathach a bheith homoghnéasaigh sa tír seo. Is scéal náireach é go bhfuilimd fós ag deanamh éagóir ar dhaoine homaighnéasaigh. Ardaíonn an Eaglais Chaitliceach an cheist faoi na paistí go laethúil, agus ba cheart go bhfuil máthair agus athair ag gach paiste. Dá mbeadh an deis agam, chuirfinn an cheist orthu. "Cad faoi na tuismitheoirí ag togail paistí ina n-aonar?'. Nach bhfuil siad ina dtuismitheoirí ábalta? A leitheoir, chun a bheith fírinneach leat ní fheicim an ceangail idir an reifreann seo le háltram nó máthairionadaíocht. Ní bhaineann sé le hábhair. D'aontódh iliomaid daoine leis an tuairim sin. Caithfimid an abhar ceart a chur san aireamh. Molaim daoibh bhúr nguth a úsaid i mBealtaine.


Ina theannta sin, eireoidh homaighnéasachais níos nórmalta sa tír seo. Laghdóigh ciniceas i leith na ndaoine sin, béidh stadus oifigiúil ag an gcaidreamh. In ainneoin na firicí bagraítear agus ionsaítear iad la i ndiaidh lae, seachtain i ndiaidh seachtaine. Rinne an rialtas suirbhé cupla seachtain ó shin agus créid é nó na créid é ach duirt 75% gur bhraith siad míchompordach in Eirinn mar daoine homaighnéasaigh. Nach bhfuil sé sin dochreidte? Tá neart rudaí iontacha faoin tír seo, ár dteanga, ár n-oidhreacht, ár gceol, ár spoirt agus an chraic a bhíonn againn, ach is tír gan chothromas í. Cloistear na scealta ó chian is ón chongair. I gCorcaigh cúpla mí ó shin, d'eagraigh nn mic léinn i gColaiste na hOllscoile Corcaigh feachtas. Troideann siad in aghaidh homafóibe i gContae Chorcaí. Tá sé taghta chun solais nach mbraitheann daoine homaighnéasacha cómpordach i gCorcaigh. Sheas scéilín amhain amach. Deirtear fear amhain  go gcritheann sé na himní nuair a théann sé amach lena phartnéir i measc an phobail, bhain sé an chaint dom. Samhlaigh saol nach mbeiféa compordach siúl síos an tsráid lámh le lámh le chéile ann. Is mithid duinn stop a chur ar an n-eagoir, an faitíos agus an eagothrom. Mar a deirtear 'Níl aon leigheas ar an ngrá ach pósadh' Is é an reifreann i Bealtaine an chéad chéim ar an mbóthar ceart.


Taibhsítear dom gur geniest achrannach í, ach de reir mar a fheicimse tá leamhshúinn buailte linn anois. Tá plé oscailte ag teastáil, plé ina n-eistfear le guth uile dhuine. Tá níos mó tuillte ag na daoine homaighnéasacha sa tír seo. Gríosaím oraibh a bheith páirteach agus a bheith eolach sa reifreann. Faoi dheireadh tá súil agam go dtiocfaidh an la. Fanann daoine ró-fhada i ndorchadas. Béidh saoránaigh na tíre ar an léibheal céanna, lámh le lámh léna gcéile.

Wednesday, 17 June 2015

Croí Cuasach - Eoin O' Mhuirtuile

Croí Cuasach

Dán do dhaltaí Éireannacha caillte i mBerkeley

Dá bhféadfainn, Chaomhnóinn thú go deo
Nochtaigh na himeachtaí gur tasc treampánach é.
Dúradh go bhfillfidh sibh abhaile i bpíosa iomlán
Anois cuardaím duit.
Níl ach blúirí aeracha fágtha.


D'fhág tú talamh Éireannach
Aineolach.
Gealladh eachtra éachtach
Ag pléascadh le cairdeas agus spreagthacht.
Ní thugadh am duit.
Thit an talamh fúthu.


Breathnaím follamh anois,
cosúil le gairdín gan bhláthanna.
Neamhdhathach.
Suím ar do leaba, mo chroí ag bualadh
Timpeallaithe le cuimhní clannacha.
Croí cuasach.

Le hEoin O Mhuirtuile.

Tuesday, 16 June 2015

A Mhuinteoir.

A Mhuinteoir

Mo chairde,

Tá náire orm nach scríobh mé aon rud le deanaí, ach chríochnaigh mé m'Ardteist inniu! Chun a bheith firínneach motháim scriosta ar fad, tá sós ollmhór ag teastáil uaim gan cheist ar bith.

Chríochnaigh mé méanscoil ach áfach leanfaidh mé ar aghiagh leis an mblag sin. Foghlaimeoidh mé níos mó Gaeilge agus ar aon nós tá seans go ndeanfaidh mé dlí agus Gaeilge i gColaiste na hOllscoile Corcaigh nuair a scaoilfeadh na torthaí amach i Lunasa. Feicfimid.

Scríobhaim an t-alt sin mar caithfidh mé mo bhuíochas a rá. Nuair a thosaigh mé sa chéad bhliain taibhsíodh dom go raibh mé go hainnis i nGaeilge. Thug mo mhuinteoir don Teastas Sóisearach iliomaid tacaíocht agus aire dom. An Ardteist? Bhí an t-ádh orm. Fuair mé an muinteoir ab fhearr sa scoil gan dara smaoineamh. Is foinse inspioráideach agus eolas í gan locht. Bhí tíonchar dosheachanta aici ar mo shaol laethúil. Is beag duine eile a spreagann súim cosúil leí i ndéagóirí i leith an teanga. 

Chuir sí líne isteach sa bhliainiris léimeann sé 'Be all that YOU can be.. agus na dearmad do chuid Gaeilge' Sin mar átá sí mar mhuinteoir mar fhocail amhain. Chuir sí gach uile dhuine ar an leibhéal ceannann céanna, agus spreag sí gach duine la i ndiaiadh lae. Chaitheamar mar dhaoine seachas uimhir scrudaithe sa rang. Fiú nuair a bhí mé ag streachailt agus ag gearán amach níor chaill sí a foighne. In ainneoin na torthaí i Lunasa bhain mé an-suailce as bhur rang agus geallaim nach ndéanfaidh mé dearmad ar mo chuid Gaeilge go deo na ndeor.

Ba bhaith liom mo bhuíochas a ghabhaíl leat as ucht na heisteachta agus ucht na tacíochta a thug tú dom i gconaí. A mhuinteoir, míle buíochas.

Eoin.

Tuesday, 17 February 2015

Duolingo - Gaeilge agus Fraincis

Duolingo - Gaeilge agus Fraincis
Dia dhuit gach duine, táim anseo inniu chun an aip 'Duolingo' a phlé libh. Cúpla mí ó shín bhain mé trial as an aip, mar bhráith mé bréan bailithe de na téacsleabhar leadránaí. Solathraíonn sé roinnt imeachtaí nuálaíoch duit chomh maith leis teamaí eagsula. Pléfidh mé Gaeilge agus Fraincis san aip libh, agus tá a fhíos agam go bhfuil sé beagánín leanbaí ar an dromchla, áfach molaim duit fan noiméad, tá níos mo taobh thiar den cruth.

Gaeilge

 • Tá raidhse teamaí ann, cúltúr, postanna, aidíachtaí, briathra, ceisteanna, teaghlach,bia,ainmhithe agus rudaí bunúsacha.
 • Tosaíonn sé óna bunscileanna, muna bhfuil taithí agat leis an teanga tá sé saoráideach tús a dhéanamh.
 • Léiríonn sé na rialacha gramadaí trí ceachtanna practiciúil. 
 • Is féidir leat é a úsáid ar an Ríomhaire nó ar do fhón má tá leathanbhanda agat.
 • Créid é nó ná créid é tá sé saor in aisce!
 • Baineanna an aip úsáid as comórtas tugann sé luas don aip! Fraincis

 • Úsáideann an aip córas speisialta, tá trí chroíthe agat má fhreagraíonn tú an cheist go mícheart cailleanna tú croí amhain.
 • Is feidir leat bheith ag aistriú raidhse mhór cáipéisí ó foinsí eagsula, tá tu abalta do scileanna á chur i bhfeidhm.
 • Ó dhubh go dubh bíonn cláracha plé ar fáil duit, roinneann foghlaimeoirí a bhfadbhanna agus a gceisteanna lena chéile.
 • Laghdaíonn sé mearbhall maidir leis cursaí gramadaí, foghlaimíonn tú blúire ar bhlúire.
 • Is líosta le haireamh iad na teamaí i bhFraincis freisin, eolaíocht,oideachas,leigheas fiú cliúsaíocht!
Do chara, Eoin.

Friday, 13 February 2015

Na Réamhscrudú

Na Réamhscrudú

Dia duit, a leitheoirí conas átá sibh? Tá brón an domhan orm nach raibh mé abalta aon rud a dhéanamh ar an mblag sin, i rith Eanair. Mar a fheiceann tú sa teideal rinné mé na réamhscrudú agus buíochas le dia táim beo! D'eirigh liom ceart go leor ar aon nós, trasnaím mo mhéara. Maidin amhain bhí mé ag staidéar go dtí 04:00, is gráin liom na sainmhínithe i mbitheolaíocht!. Braith mé dolasach, scriosta agus craíte. Ach mar a deirtear 'Is glas iad na cnoc i bhfad uainn'


Scríobhfaidh mé níos minice i bhFeabhra gan dabht. B'fheidir go bhfoghlaimeoidh mé cupla amhrán ar an pianó nó ligfidh mé mo scíth ginearálta. Go raibh míle maith agaibh agus feicfidh mé sibh ar ball beag.

Do chara, Eoin.